Tag: Amir Qureshi

Haya Kay Rang – Episode 242 – 21st February 2018

0 Views0 Comments

Haya Kay Rang - Episode 242 - 21st February 2018           Cast: Faziala Lashari, Natalia Owais, Sohail Sameer, Fahad Sheikh, Naheed Shabbir, Jana Malik, Amir Qureshi. ...

Haya Kay Rang – Episode 240 – 19th February 2018

0 Views0 Comments

Haya Kay Rang - Episode 240 - 19th February 2018           Cast: Faziala Lashari, Natalia Owais, Sohail Sameer, Fahad Sheikh, Naheed Shabbir, Jana Malik, Amir Qureshi. ...

Haya Kay Rang – Episode 238 – 14th February 2018

0 Views0 Comments

Haya Kay Rang - Episode 238 - 14th February 2018           Cast: Faziala Lashari, Natalia Owais, Sohail Sameer, Fahad Sheikh, Naheed Shabbir, Jana Malik, Amir Qureshi. ...

Haya Kay Rang – Episode 236 – 12th February 2018

0 Views0 Comments

Haya Kay Rang - Episode 236 - 12th February 2018           Cast: Faziala Lashari, Natalia Owais, Sohail Sameer, Fahad Sheikh, Naheed Shabbir, Jana Malik, Amir Qureshi. ...

Haya Kay Rang – Episode 232 – 5th February 2018

0 Views0 Comments

Haya Kay Rang - Episode 232 - 5th February 2018           Cast: Faziala Lashari, Natalia Owais, Sohail Sameer, Fahad Sheikh, Naheed Shabbir, Jana Malik, Amir Qureshi. ...

Haya Kay Rang – Episode 231 – 1st February 2018

0 Views0 Comments

Haya Kay Rang - Episode 231 - 1st February 2018           Cast: Faziala Lashari, Natalia Owais, Sohail Sameer, Fahad Sheikh, Naheed Shabbir, Jana Malik, Amir Qureshi. ...

Haya Kay Rang – Episode 224 – 22nd January 2018

0 Views0 Comments

Haya Kay Rang - Episode 224 - 22nd January 2018           Cast: Faziala Lashari, Natalia Owais, Sohail Sameer, Fahad Sheikh, Naheed Shabbir, Jana Malik, Amir Qureshi. ...

Haya Kay Rang – Episode 221 – 16th January 2018

0 Views0 Comments

Haya Kay Rang - Episode 221 - 16th January 2018           Cast: Faziala Lashari, Natalia Owais, Sohail Sameer, Fahad Sheikh, Naheed Shabbir, Jana Malik, Amir Qureshi. ...

Haya Kay Rang – Episode 217 – 9th January 2018

0 Views0 Comments

  Haya Kay Rang - Episode 217 - 9th January 2018           Cast: Faziala Lashari, Natalia Owais, Sohail Sameer, Fahad Sheikh, Naheed Shabbir, Jana Malik, Amir Q...

Haya Kay Rang – Episode 216 – 8th January 2018

0 Views0 Comments

  Haya Kay Rang - Episode 216 - 8th January 2018           Cast: Faziala Lashari, Natalia Owais, Sohail Sameer, Fahad Sheikh, Naheed Shabbir, Jana Malik, Amir Q...

Haya Kay Rang – Episode 215 – 4th January 2018

0 Views0 Comments

  Haya Kay Rang - Episode 215 - 4th January 2018           Cast: Faziala Lashari, Natalia Owais, Sohail Sameer, Fahad Sheikh, Naheed Shabbir, Jana Malik, Amir Q...

Haya Kay Rang – Episode 214 – 3rd January 2018

0 Views0 Comments

Haya Kay Rang - Episode 214 - 3rd January 2018           Cast: Faziala Lashari, Natalia Owais, Sohail Sameer, Fahad Sheikh, Naheed Shabbir, Jana Malik, Amir Qureshi. ...

Haya Kay Rang – Episode 212 – 1st January 2018

0 Views0 Comments

Haya Kay Rang - Episode 212 - 1st January 2018           Cast: Faziala Lashari, Natalia Owais, Sohail Sameer, Fahad Sheikh, Naheed Shabbir, Jana Malik, Amir Qureshi. ...

Haya Kay Rang – Episode 211 – 28th December 2017

0 Views0 Comments

Haya Kay Rang - Episode 211 - 28th December 2017           Cast: Faziala Lashari, Natalia Owais, Sohail Sameer, Fahad Sheikh, Naheed Shabbir, Jana Malik, Amir Qureshi. ...

Haya Kay Rang – Episode 206 – 20th December 2017

0 Views0 Comments

Haya Kay Rang - Episode 206 - 20th December 2017           Cast: Faziala Lashari, Natalia Owais, Sohail Sameer, Fahad Sheikh, Naheed Shabbir, Jana Malik, Amir Qureshi. ...

Haya Kay Rang – Episode 205 – 19th December 2017

0 Views0 Comments

Haya Kay Rang - Episode 205 - 19th December 2017           Cast: Faziala Lashari, Natalia Owais, Sohail Sameer, Fahad Sheikh, Naheed Shabbir, Jana Malik, Amir Qureshi. ...

Haya Kay Rang – Episode 194 – 28th November 2017

0 Views0 Comments

Haya Kay Rang - Episode 194 - 28th November 2017           Cast: Faziala Lashari, Natalia Owais, Sohail Sameer, Fahad Sheikh, Naheed Shabbir, Jana Malik, Amir Qureshi. ...

Haya Kay Rang – Episode 187 – 15th November 2017

0 Views0 Comments

Haya Kay Rang - Episode 187 - 15th November 2017           Cast: Faziala Lashari, Natalia Owais, Sohail Sameer, Fahad Sheikh, Naheed Shabbir, Jana Malik, Amir Qureshi. ...

Haya Kay Rang – Episode 186 – 14th November 2017

0 Views0 Comments

Haya Kay Rang - Episode 186 - 14th November 2017           Cast: Faziala Lashari, Natalia Owais, Sohail Sameer, Fahad Sheikh, Naheed Shabbir, Jana Malik, Amir Qureshi. ...

Haya Kay Rang – Episode 184 – 9th November 2017

0 Views0 Comments

Haya Kay Rang - Episode 184 - 9th November 2017           Cast: Faziala Lashari, Natalia Owais, Sohail Sameer, Fahad Sheikh, Naheed Shabbir, Jana Malik, Amir Qureshi. ...

Haya Kay Rang – Episode 182 – 7th November 2017

0 Views0 Comments

Haya Kay Rang - Episode 182 - 7th November 2017           Cast: Faziala Lashari, Natalia Owais, Sohail Sameer, Fahad Sheikh, Naheed Shabbir, Jana Malik, Amir Qureshi. ...

Haya Kay Rang – Episode 181 – 6th November 2017

0 Views0 Comments

Haya Kay Rang - Episode 181 - 6th November 2017           Cast: Faziala Lashari, Natalia Owais, Sohail Sameer, Fahad Sheikh, Naheed Shabbir, Jana Malik, Amir Qureshi. ...

Haya Kay Rang – Episode 179 – 1st November 2017

0 Views0 Comments

Haya Kay Rang - Episode 179 - 1st November 2017           Cast: Faziala Lashari, Natalia Owais, Sohail Sameer, Fahad Sheikh, Naheed Shabbir, Jana Malik, Amir Qureshi. ...

Haya Kay Rang – Episode 178 – 31st October 2017

0 Views0 Comments

Haya Kay Rang - Episode 178 - 31st October 2017           Cast: Faziala Lashari, Natalia Owais, Sohail Sameer, Fahad Sheikh, Naheed Shabbir, Jana Malik, Amir Qureshi. ...

Haya Kay Rang – Episode 177 – 30th October 2017

0 Views0 Comments

Haya Kay Rang - Episode 177 - 30th October 2017           Cast: Faziala Lashari, Natalia Owais, Sohail Sameer, Fahad Sheikh, Naheed Shabbir, Jana Malik, Amir Qureshi. ...

Page 1 of 812345...Last »